Turiști

1. Cine sunt şi ce fac vizitatorii în prezent?

Pentru ca strategia de management a vizitatorilor să fie implementată cu succes, este necesară cunoaşterea numărului şi a tipului de vizitatori.
Pe baza datelor obţinute de la direcţiile judeţene de statistică, dar şi de la alte instituţii, se estimează că numărul de vizitatori în zona litoralului în plin sezon atinge o valoare zilnică de aproximativ 200.000 vizitatori.

1.1 Tipuri de vizitatori: în urma analizei datelor existente, s-au putut stabili, pentru litoral, următoarele tipuri de vizitatori:

• vizitatori în zona litoralului în sezon estival;
• vizitatori de weekend;
• vizitatori interesaţi de turismul balnear;
• elevi şi studenţi în tabere organizate.

2. Managementul turismului în Spa Marea Neagră

Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră se caracterizează printr-un grad de antropizare relativ crescut, turismul reprezentând un factor care poate avea un impact pozitiv asupra stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar. Dezvoltarea turismului convenţional priveşte cultura şi mediul natural ca pe resurse destinate exploatării şi expuse epuizării.
Turismul durabil ca parte a vizitării este un concept menit nu să stopeze turismul ci să-l dirijeze în interesul tuturor părţilor implicate: comunităţile, turiştii şi industria turistică propriu zisă.
În conceptul de turism durabil nu se planifică numai activităţile şi dezvoltarea turistică, se integrează turismul într-o relaţie echilibrată care include şi viitoarele dezvoltări în contextul atingerii scopurilor de conservare. Turismul durabil  include ecoturismul iar strategia de vizitare trebuie să se bazeze pe dezvoltarea şi menţinerea de activităţi ecoturistice prin organizarea fluxurilor necontrolate de vizitatori.
Ecoturismul reprezinta o călătorie responsabilă în zone naturale care furnizează o experienţă deosebită,  contribuie la conservare şi la ridicarea nivelului de trai al comunităţilor locale şi este forma de turism cu cel mai mic impact negativ asupra mediului înconjurător şi al comunităţilor locale

Principiile ecoturismului

• Focalizare pe zone naturale
Ecoturismul se axează pe experiența directă și personală în natură, se desfășoară în cadrul naturii și se bazează pe utilizarea ei, respectiv a caracteristicilor geomorfologice, biologice, fizice și culturale ale acesteia.

• Interpretarea produsului ecoturistic
Produsul ecoturistic este pus în valoare și contribuie la educația în spirit ecologic a vizitatorilor în cursul procesului de interpretare, care poate lua diferite forme -  de la un panou până la un centru de vizitare complex, de la o schiţă turistică pînă la însoţirea de către un ghid.

• Principiul durabilității din perspectiva protejării mediului natural
Activitatea de turism trebuie să fie planificată și derulată astfel încât să reducă impactul produs asupra naturii. Produsul turistic se desfaășoară și este condus astfel încât să conserve și să pună în valoare mediul natural și cultural în care se desfășoară, prin recunoașterea și aplicarea practicilor caracteristice turismului durabil.

• Ecoturismul contribuie în mod pozitiv la conservarea ariilor naturale
Ecoturismul implică participarea la conservarea ariei naturale vizitate, oferind modalități constructive pentru bunul management și conservarea acestei arii naturale.

• Contribuție constructivă la dezvoltarea comunităților locale
Comunitatea locală de multe ori este parte integrantă a produsului ecoturistic. Beneficiile ecoturismului trebuie să revină în mare parte și comunităților locale. Beneficiile locale pot proveni din folosirea ghizilor locali, cumpărarea de bunuri și servicii locale și folosirea facilităților locale.

• Gradul de satisfacere a turiștilor
Ecoturismul răspunde așteptărilor turiștilor. În dezvoltarea produselor ecoturistice trebuie avut în vedere faptul că, în general, potențialii turiști din acest domeniu au un nivel ridicat de educație și de așteptări.

• Marketing corect
Se urmărește realizarea unui marketing corect, ce duce la așteptări realiste.

3. Zonarea și obiectivele din punct de vedere al conservării naturii

Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0076 Marea Neagră a fost declarată prin HG nr. 1284/2007, privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, siturile de importanță comunitară “reprezintă acele arii care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar din anexa nr. 3 şi care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei “NATURA 2000″ şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiune ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg de răspândire, siturile de importanţă comunitară ar trebui să corespundă zonelor din areal în care sunt prezenţi factori abiotici şi biotici esenţiali pentru existenţa şi reproducerea acestor specii.” Aria de protecţie specială avifaunistică găzduieşte un număr de 26 de specii importante din rândul speciilor de pasari protejate. Situl se întinde pe teritoriul administrativ a două judeţe, şi anume: Constanța și Tulcea.

harta rospaZone de interes pentru turiştii de litoral in ROSPA0076 Marea Neagră

Pentru siturile Natura 2000, care sunt încadrate conform legislației naționale ca arii speciale de protecție avifaunistică, nu este obligatorie realizarea unei zonări din punctul de vedere al managementului.
Activităţi desfăşurate de vizitatori şi zonele în care se desfăşoară acestea: vizitatorii care pătrund pe teritoriul sitului Natura 2000 SPA Marea Neagră desfăşoară activităţi de turism balnear în staţiunile din zona litoralului.

4. Impactul produs de vizitatori în SPA Marea Neagră

Activităţile desfăşurate de către vizitatori, în funcţie de intensitatea lor şi de numărul de vizitatori, au impact asupra biodiversităţii din SPA Marea Neagră. Impactul produs de vizitatori poate fi negativ sau pozitiv valoarea acestuia nu poate fi la acest moment cuantificată.

Impactul negativ:

• abandonarea şi depozitarea deşeurilor în locuri nepermise;
• poluarea fonică produsă de mijloacele motorizate de transport;
• degradarea şi distrugerea infrastructurii turistice;
• impactul estetic produs de numărul mare de vizitatori din anumite zone.

Probleme indirecte
Un impact indirect asupra speciilor de păsări şi habitatelor acestora îl constituie, urbanizarea, indiguiri, plaje artificiale.

Probleme directe
Cea mai importantă amenințare care periclitează supraviețuirea speciilor este practicarea sporturilor nautice.

Impactul pozitiv se referă la impactul economic produs de vizitatori prin consumul de produse şi servicii. La momentul actual, creşterea veniturilor pentru comunităţile locale este semnificativă, dar există potenţial pentru realizarea acestui obiectiv prin valorificarea obiceiurilor şi produselor tradiţionale.

5. Căi și puncte de acces în SPA Marea Neagră

Rutier
Sunt 4 șosele care ajung la Constanța, nod rutier al litoralului

- Autostrada Soarelui (autostrada A2)
- Drumul Național București-Fetești-Constanța
- E 60 Urziceni-Slobozia-Constanța
- E 87 Tulcea-Constanța
- Drumul Național Călărași-Ostrov-Constanța

Feroviar
Ruta Constanța-Mangalia are următoarele gări și halte:
Gari: Gara Constanța (pentru Constanța, Mamaia, Năvodari), Gara Agigea, Gara Eforie Nord, Gara Eforie Sud, Gara Costinești (pentru satul Schitu), Gara Mangalia (pentru Mangalia, Saturn, Jupiter, Venus, cap Aurora, Neptun, Olimp, 2 Mai, Vama Veche)
Halte: Halta Costinești (pentru stațiunea Costinești), Halta Neptun (pentru Neptun, Olimp, Jupiter), Halta Tuzla

Aerian
La 20 de km de Constanța se află aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu, de pe care decolează curse spre București, alte aeroporturi naționale și Turcia, Grecia, Italia etc. (tel. 0040 241 616 733)

Fluvial, maritim
- Căi de acces fluvial din Tulcea către Sulina, Sf. Gheorghe;
- Căi de acces maritim din Constanța către Sulina, Sf. Gheorghe.

6.      Viziunea și obiectivele strategiei de vizitare

Strategia de vizitare este un model în vederea asigurării unei stări favorabile de conservare a biodiversitţăii, printr-un management adecvat al vizitatorilor şi interacţiune cu comunităţile locale din sit.
Obiectivele strategiei:

• Reducerea impactului negativ produs de către vizitatori în sit prin direcţionarea acestora către punctele de informare
• Creşterea gradului de conştientizare a vizitarorilor cu privire la conservarea biodiversităţii prin amplasarea de panouri tematice, elaborarea de poteci tematice, realizarea de tabere si excursii tematice
• Crearea unei platforme de discutii intre toti actorii implicati în cele două situri Natura 2000 (liderii comunităţilor locale, reprezentaţi ai sectorul privat, agricultori, cercetători, ong-uri etc) prin organizarea de seminarii, ateliere de lucru, întâlniri.

7.     Teme  și activități

7.1  Tema I: Zonarea din punct de vedere al recreerii şi turismului
Zonarea din punct de vedere al recreerii şi turismului în cele două situri Natura 2000 este rezultatul suprapunerii zonelor de management ale ariei naturale protejate şi a limitărilor privind activităţiile turistice generate de atracţiile turistice identificate.
Pentru a stabili o zonare internă din punct de vedere al vizitatorilor, este necesară o zonare din punct de vedere ştiinţific după elaborarea planului de management, aceste informaţii vor fi disponibile.
După identificarea nucleelor de interes din punct de vedere ştiinţific, zonarea sitului, se va face, după cum urmează.

1. Zone liniştite: zone de salbăticie unde este permis accesul numai cu ghid-rangeri: toate zonele din afara traseelor/potecilor marcate
2. Zone în care este permis numai accesul ne-motorizat pe trasee/poteci tematice fără ghid-ranger.
3. Zone pentru parcare, picnic, campare, cazare si alimentaţie publică, în care accesul este permis şi cu vehicule motorizate.

7.2 Tema II: Planul de informare şi comunicare
Informarea şi comunicarea cu privire la protecţia şi conservarea biodiversităţii sunt foarte importante pentru un bun management al siturilor Natura 2000, de aceea i se va acorda o mare importanţă acestui aspect. În continuare ne vom folosi de un tabel pentru a încadra clar pe zone, temele de interpretare, tehnicile şi infrastructură necesară pentru implementarea planului de informare şi comunicare în sit.

Zona Teme de interpretare Tehnici de interpretare Infrastructura necesară
Zone de linişte BiodiversitateConservare şi protecţieInformaţii generale despre ariile Natura 2000Regulament de vizitare Personală: informaţii despre siturile Natura 2000, specii, habitate, relief Broşuri, pliante, ghiduri, hărţi,
Zone in care este permis numai accesul ne-motorizat pe trasee/poteci tematice fără ghid-ranger BiodiversitateConservare şi protecţieInformaţii generale despre ariile Natura 2000Regulament de vizitareEducaţieRecreere Persoanală: informaţii despre Natura 2000, specii, habitate, relief etcNon- personală: panouri informative Panouri informative pentru potecile tematice:Broşuri, pliante, hărţi, ghiduri, cărţi de specialitate
Zone pentru parcare, picnic, campare, cazare si alimentaţie publică, în care accesul este permis şi cu vehicule motorizate BiodiversitateConservare şi protecţieInformaţii generale despre siturile Natura 2000Regulament de vizitareEducaţieRecreere Personală: informaţii despre Natura 2000, specii, habitate, reliefNon- personală: panouri informative, centrul de vizitare, puncte de informare, film, spoturi Puncte de Informare Vama Veche, Mangalia, Neptun, Eforie Sud, Constanţa Delfinariu, 2 puncte pe plaja de la Mamaia, NăvodariPanouri informative in toate localităţile din sitSpoturi cu specificul speciilor pentru care a fost desemnat situlBroşuri, pliante, buletine informative, hărţi, ghiduri, ecusoane, sepci, pixuri, tricouri,  cărţi de specialitate
Alte zone/trasee/poteci BiodiversitateConservare şi ProtecţieInformaţii generale despre siturile Natura 2000 Personală: informaţii despre Natura 2000, specii, habitate, relief Broşuri, pliante, hărţi, ghiduri etc

7.3 Tema III: Măsuri pentru implementarea zonării turistice şi a planului de management al vizitatorilor

Planul de activităţi specifice ce vor fi întreprinse în vederea managementului vizitatorilor şi implementării zonării turistice propuse:

a) Delimitarea în teren a zonelor turistice:

• Identificarea limitelor zonelor turistice conform zonării acceptate în funcţie de obiectivele prevăzute în Planul de Management;
• Materializarea în teren a traseelor acceptate prin marcaje specifice şi bornări adecvate.

b) Informarea adecvată a vizitatorilor:

• Identificarea de surse, mijloace şi metode eficiente de informare adecvate diferitelor categorii de vizitatori;
• Realizarea de mijloace fixe, permanente de informare(observatoare, platforme, punct de informare),  panouri informative, hărţi, indicatoare, borne, etc;
• Realizarea de campanii de informare în rândul vizitatorilor.

c) Implementarea măsurilor de management al vizitatorilor:

• Dirijarea adecvată a fluxului de vizitatori;
• Monitorizarea permanentă a fluxului de vizitatori.

Necesarul de infrastructură în vederea implementării planului de management al vizitatorilor:

Necesarul de infrastructură în vederea realizării acţiunilor enumerate anterior, în scopul implementării Planului de Management al Vizitatorilor, este redat în tabelul următor:

Zona

Necesarul de infrastructură

1. Zone liniştite

Confecţionare şi amplasare de panouri de atenţionare, de informare, de documentare, de conştientizare

Realizarea de: broşuri, pliante, hărţi, afişe

2. Zone de educaţie ecologică prin recreere

Confecţionare şi amplasare de panouri de atenţionare, de informare, de documentare, de conştientizare

Realizarea de: broşuri, pliante, hărţi, afişe

Construirea de observatoare pentru păsări

Construirea de platforme de observare a păsărilor

3. Zone de campare temporară

Drumuri de acces

Parcări amenajate, prevăzute recipiente pentru managementul deşeurilor

Confecţionare şi amplasare de panouri de atenţionare, de informare, de documentare, de conştientizare

Realizarea de: broşuri, pliante, hărţi, afişe

4. Zone de popas

Drumuri de acces

Parcări amenajate, prevăzute recipiente pentru managementul deşeurilor

Toalete ecologice

Confecţionare şi amplasare de panouri de atenţionare, de informare, de documentare, de conştientizare

Realizarea de: broşuri, pliante, hărţi, afişe

Construirea unui observator de păsări

Punct de informare turistică cu materiale de prezentare aferente sitului

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options