Planul de management

Elaborarea planului de management – Natura 2000 – ROSPA0076 Marea Neagra

Regulamentul Sitului Natura 2000 – ROSPA0076 Marea Neagra

Ce este planul de management?plan

Existenţa unui sit Natura 2000 este o certificare a faptului că zona respectivă are o valoare naturală deosebită, putând genera venituri din ecoturism şi activităţi asociate. Unul din elementele de bază în administrarea siturilor Natura 2000 îl constituie Planul de management -  indicator important POS Mediu şi în acelaşi timp singura cale de optimizare a raporturilor dintre conservarea biodiversităţii şi exploatarea resurselor naturale. Prin elaborarea planului de management se creează premisele unui management eficient al sitului în vederea conservării biodiversităţii. În final, planul de management  va sta la baza activităţii de administrare a ariei naturale protejate şi se va constitui ca document de referinţă pentru planificarea activităţilor din zonă, pentru deţinătorii/administratorii de terenuri şi pentru toţi cei ce doresc să iniţieze şi să desfăşoare activităţi pe teritoriul sitului.

Obiectivul general al proiectului vizează eficientizarea măsurilor de conservare a biodiversităţii din situl Natura 2000 Marea Neagră prin asigurarea unui management adecvat/eficient. Obiectivele specifice prin care se urmăreşte îndeplinirea acestui obiectiv sunt:

•     eficientizarea managementului ariei naturale protejate SPA Marea Neagră în vederea dezvoltării durabile a întregii zone prin elaborarea planului de management şi a planului de monitorizare, în vederea protecţiei şi menţinerii stării de conservare a biodiversităţii;

• creşterea gradului de informare – conştientizare a publicului larg cu privire la importanţa conservării biodiversităţii, prin construcţia a trei puncte de informare, organizarea unei ample campanii de promovare, care să pună la dispoziţia cetăţenilor informaţii cu privire la impactul acţiunilor umane asupra mediului şi la măsurile de prevenire a degradării acestuia prin promovarea educaţiei ecologice;

• creşterea capacităţii instituţionale a custodelui sitului SPA Marea Neagră, în vederea aplicării unui management integrat eficient.

Activitățile prin care vor fi atinse obiectivele proiectului

1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din cadrul SPA Marea Neagră şi stabilirea măsurilor de conservare specifice şi a planurilor de monitorizare.

De ce este necesară această activitate?

Speciile de păsări vizate de această activitate reprezintă  indicatori ai stării de conservare a sitului. Nu există hărţi de distribuţie ale speciilor de păsări de interes comunitar în situl natura 2000 SPA Marea Neagră.  Nu există informaţii referitoare la dinamica populaţiilor de păsări. În absenţa acestor informaţii nu se cunoaşte statutul de conservare al speciilor în sit şi nu se pot desemna măsuri de conservare concrete necesare planului de management al sitului.

Datele referitoare la efectivele populaţionale colectate vor fi utilizate pentru  a stabili statutul de conservare favorabil/nefavorabil  a speciilor pentru care a fost desemnat situl. În funcţie de acestea se vor stabili valorile de referinţă pentru managementul conservativ din sit. Informaţiile referitoare la starea de conservare favorabilă/nefavorabilă vor constitui un indicator de bază al implementării planului de management. Aceste valori de referinţă vor asigura pe parcursul implementării planului de management feedback-ul necesar redimensionării măsurilor de conservare.

Măsurile de conservare specifice sunt esenţiale pentru îndeplinirea scopului protectiv al oricărei arii de conservare.  Măsurile propuse vor urmări menţinerea statutului de conservare favorabilă al speciilor, criteriu pe baza cărora a fost desemnată zona.

În ce constă activitatea?

Această activitate se va realiza în următoarele etape:

a) Etapa de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar. Evaluarea stării de conservare a păsărilor de interes comunitar din perimetrul SPA Marea Neagră va fi realizată în urma centralizării, analizării şi prelucrării informaţiilor colectate din teren. Astfel, pe baza informaţiilor de teren obţinute în urma evaluărilor se vor estima mărimile populaţiilor speciilor şi se vor cuantifica şi estima principalii factori care pot influenţa starea de conservare pe termen lung a speciilor de interes comunitar. Se vor identifica speciile indicatoare, urmând ca pe parcursul implementării planului de management aceste specii să fie monitorizate. Aceste date vor fi incluse în planul de management. b) Etapa de stabilire a măsurilor de conservare necesare menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a specilor de păsări de interes comunitar. În cadrul acestei activităţi se vor forma grupuri de lucru, constituite din specialişti subcontractatului împreună cu reprezentanţii custodelui SPA Marea Neagră precum şi alţi specialişti care au o experienţă în dezvoltarea recomadărilor de conservare specifice acestora dar cunosc şi situaţia din zona proiectului.

2. Elaborarea planului de monitorizare pentru speciile de păsări de interes comunitar din cadrul SPA Marea Neagră

De ce este necesară această activitate?

Pentru a menţine starea de conservare favorabilă în cadrul sitului, este important de ştiut starea populaţiilor la fiecare specie de inters comunitar. Pentru a avea această informaţie trebuie elaborat un plan de monitoring, cu protocoale de lucru care furnizează datele specifice cerute. Acest plan trebuie să fie realistic, să ia în considerare aspectele de conservare şi cerinţele speciilor, dar şi aspectele de organizare a activităţilor de teren şi cele financiare. Metodologia de monitoring va servi ca modalitate de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar  pentru care a fost desemnat SPA Marea Neagră. Indicatorii stabiliţi vor asigura feed-back-ul necesar aprecierii succesului implementării planului de management şi vor stabili baza unei redimensionări eventuale a măsurilor de conservare.

În ce constă activitatea?

Pentru îndeplinirea acestei activităţi se vor  realiza următoarele:

• pe baza informaţiilor colectate din teren, obţinute în urma evaluărilor, se vor desemna speciile de interes comunitar care se pretează cel mai eficient la activitatea de monitorizare şi care reflectă cel mai bine starea ecologică a zonelor studiate; • pe baza informaţiilor colectate din teren, obţinute în urma evaluărilor, se va estima densitatea locaţiilor de monitoring viitoare, necesare a fi amplasate pentru a avea acoperirea optimă în ceea ce priveşte speciile de păsări. Această acoperire va trebui să satisfacă următoarele condiţii:

a) să acopere speciile de interes comunitar reprezentative selectate; b) să fie eficientă în obţinerea informaţiilor privind evoluţia viitoare a mărimilor populaţiilor speciilor de păsări; c) să fie cât mai uşor realizabilă cu efort rezonabil atât financiar cât şi de personal.

3. Elaborarea planului de management al sitului Natura2000 ROSPA 0076 Marea Neagră De ce este necesară activitatea?

Activitatea este extrem de necesară, întrucât aria protejată vizată prin proiect nu deţine plan de management. Planul de management trebuie să fie realizat pe baza colectării unor seturi de informaţii de actualitate cu privire la inventarierea, distribuţia şi evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar, precum şi la presiunile antropice exercitate asupra acestora. Rezultatele activităţilor de inventariere, cartare şi evaluare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar din perimetrul sitului, corelate cu informaţiile legate de presiunile antropice existente şi potenţiale, etc. vor fi procesate şi integrate în vederea elaborării planului de management.

De asemenea, elaborarea planului de management trebuie să fie transparentă şi participativă, fiind absolut necesară implicarea tuturor factorilor interesaţi. În acest sens vor fi organizate sesiuni de dezbateri publice atât în judeţul Constanţa, cât şi în judeţul Tulcea cu factorii interesaţi încă din primele faze ale elaborării planului de management. Planul de management elaborat prin proiect va fi pus la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului (MMP şi ANPM) în vederea  integrării acestora în Sistemul Informatic SINCRON care se dezvoltă la nivelul ANPM. De asemenea, datele şi informaţiile referitoare la speciile din cadrul proiectului care au ca rezultat realizarea planului de management trebuie puse la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului (MMP şi ANPM) în vederea integrării acestora în aplicaţia dezvoltată pe domeniul Conservarea Naturii, respectiv aplicaţia RNI-IBIS (Registrul Integrat de floră şi faună sălbatică) disponibilă la adresa ibis.anpm.ro.

Activități necesare realizării planului de management

a) Colectarea, analizarea, prelucrarea datelor cu privire la mediul fizic din SPA Marea Neagră şi integrarea lor în planul de management b) Colectarea, analizarea, prelucrarea datelor cu privire la aspectele socio-economice din SPA Marea Neagră şi integrarea lor în planul de management c) Elaborarea draftului planului de management al SPA Marea Neagră care va fi supus procedurii de avizare de către autoritatea competentă de mediu  

Vor fi organizate activităţi de informare şi consultare publică în vederea elaborării planului de management al SPA Marea Neagră. O activitate importantă în elaborarea Planului de management este și procedura specifică de avizare/aprobare a planului de management al SPA Marea Neagră. Aceasta constă în următoarele etape:

1. Elaborarea documentelor necesare avizării/aprobării a planului de management al SPA Marea Neagră şi aprobarea acestuia 2. Aprobarea planului de management de către autoritatea competentă de mediu.

4. Execuţia a 3 puncte de informare cu caracter temporar în localităţile Eforie Sud, Năvodari, Constanţa (Delfinariu)

În conformitate cu strategia de vizitare custodele SPA Marea Neagră îşi propune ca în perioada de exercitare a custodiei să monteze mai multe puncte de informare cu caracter temporar în staţiunile de pe litoralul Mării Negre. Într-o primă fază (faza pilot) vor fi construite un număr de 3 puncte de informare, în imediata apropiere a plajei din staţiunile turistice Năvodari, Constanţa (Delfinariu) şi Eforie Sud. Punctele de informare au o suprafaţă de maxim 25 mp şi au un design menit să atragă atenţia asupra obiectivelor de conservare ale ariei SPA Marea Neagră. Designul punctelor de informare este unul aparte “ou de pasăre”. Aceste puncte de informare vor avea un caracter temporar. Vor fi montate în zone în care numărul de turişti este mare (în imediata apropiere a plajei), iar după închiderea sezonului turistic vor fi ridicate, transportate şi depozitate într-o locaţie deţinută de către custodele ariei protejate. Pentru realizarea acestora vor fi elaborate studii de teren (studiu topografic şi studiu geotehnic), proiecte tehnice şi detalii de execuţie în vederea realizării celor trei puncte de informare din localităţile Eforie Sud, Năvodari și Constanţa (Delfinariu).

5. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

a) Evaluarea nivelului de cunoaştere şi conştientizare a grupurilor ţintă cu privire la situaţia ariei protejate vizate prin proiect b) Organizarea de acţiuni de conştientizare pentru comunităţile aflate în localităţile limitrofe ariei naturale protejate vizate prin proiect  c) Organizarea de activităţi de conştientizare pentru elevii şi studenţii din localităţile aflate în zona limitrofă SPA Marea Neagră d) Realizarea unui film scurt tip reclamă

De asemenea, vor fi realizate activităţi de informare privind proiectul şi rezultatele acestuia. Pentru o cât mai eficientă implementare a proiectului, unitatea de implementare a proiectului va beneficia de activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate, sesiuni de instruire pentru creşterea competenţelor personalului custodelui sitului Natura2000 SPA Marea Neagră, întărirea capacităţii instituţionale a custodelui SPA Marea Neagră prin achiziţia de echipamente, servicii de organizare şi derulare a procedurilor de achiziţie si audit financiar al proiectului

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options